Usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne certyfikowane normami ISO 17100:2015, ISO 27001:2017 oraz ISO 18587
Menu
LoginSzybka wycena
Menu

Co to jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). RODO stosujemy od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Poleng Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-275) przy ul.Pogodna 10 W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub sposobu czy celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: dok@poleng.pl

Czym są „dane osobowe”? Kiedy się je przekazuje?

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne). Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej. W zakresie, w jakim korzystają Państwo z naszej strony www, korzysta ona z plików cookies w celu sporządzenia statystyk oraz ułatwienia korzystania z niej. Dane te mogą stanowić dane osobowe. Użytkownicy poprzez ustawienia przeglądarki internetowej mogą zarządzać ich przechowywaniem. W przypadku wykorzystywania do kontaktu zamieszczanych przez nas formularzy dbamy o przekazanie Państwu informacji, że udostępnione dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji kontaktu, prowadzenia korespondencji i wymiany/przekazania potrzebnych informacji. Ponadto dane osobowe są przekazywane także w związku z zawieraniem umów lub korzystaniem z uprawnień, zarówno w interesie Państwa, jak i naszego przedsiębiorstwa.

Czemu służy RODO?

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

Czemu służą gromadzone przez nas dane?

Państwa dane osobowe uzyskujemy przy zawieraniu umowy lub w związku z prowadzoną przez nas działalnością, tj. dla:
a) zawarcia oraz realizacji łączącej nas umowy i zapewnienia należytego poziomu realizowanych usług, w całym okresie jej realizacji i po tym okresie, w związku z rozliczeniami i obowiązkami spoczywającymi na naszym przedsiębiorstwie związanymi z obowiązkami sprawozdawczymi, rachunkowymi, podatkowymi oraz informacyjnymi, m.in. z dostępnością naszych usług;
b) wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów, zapewnienia należytej jakości usług oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego i udzielania w jego toku odpowiedzi;
c) ustalenia i ochrony przysługujących nam roszczeń, przeciwdziałania naruszeniom, nadużyciom oraz działaniom o charakterze przestępczym;
d) weryfikacji zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec naszego przedsiębiorstwa;
e) marketingu bezpośredniego oferowanych przez nasze przedsiębiorstwo usług; Poza ograniczeniem dostępu do świadczonych przez nas usług lub dostaw, w związku z brakiem opłacenia naszych należności, nie planujemy automatycznego przetwarzania przekazanych nam danych (profilowania).Gdyby takie okoliczności miały się pojawić, będziemy o nich odrębnie informować.

W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie ?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie trwania i realizacji zawartych umów lub dążenia do ich zawarcia, wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem obrony naszych praw przed organami państwa oraz przez czas, w którym dopuszczalne jest prowadzenia akcji marketingowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Wszystkie zbierane dane osobowe są związane z zawarciem i realizacją umów z zakresu przedmiotu naszej działalności lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków naszego przedsiębiorstwa i temu służą. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia naszej działalności i wykonywania realizowanych przez nas zobowiązań.

Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa, np.: - w celu obsługi wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania; - podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji łączących nas umów; - podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne i inne. Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak: - podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, logistyczne i transportowe; - instytucje płatnicze, banki realizujące płatności; - podmioty zajmujące się windykacją wierzytelności, o ile nasze należności nie zostaną opłacone w terminie; - inne organy i podmioty działające na podstawie prawa. Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich.

Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Państwu prawo do :
1) sprostowania danych, gdy są niepoprawne lub błędne;
2) usunięcia danych, gdy przetwarzanie ich nie ma podstawy prawnej;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych - wstrzymania dokonywania operacji lub zapobieżenia usunięciu danych, na podstawie wniosku;
4) dostępu do danych - informacji o przetwarzanych danych i ich treści;
5) przeniesienia danych do innego administratora lub na Państwa rzecz.

Sprzeciw

Przysługuje Państwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, czego skutkiem jest zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. W innych przypadkach, ze względu na Państwa prawnie uzasadniony interes, winniśmy zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie będą istnieć prawne podstawy dla ich przetwarzania w rodzaju dochodzenia roszczeń lub innych uzasadnionych przyczyn po stronie naszego Przedsiębiorstwa.

Zgoda - skutki jej wyrażenia oraz cofnięcia

W sytuacji, gdy przetwarzanie przez nas danych odbywa się za Państwa zgodą (czyli w sytuacjach innych niż zawarcie i wykonywanie umowy), wówczas udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania zrealizowanych do chwili cofnięcia zgody.

Skarga do organu nadzoru

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nasze przedsiębiorstwo danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest możliwy mailowo, pod adresem: dok@poleng.pl. Z naszej strony dokładamy wszelkich starań dla należytego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, zarówno w warstwie organizacyjnych, jak i technicznych środków zabezpieczenia.
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram